top of page
INFORMES i AVALUACIÓ

A l’Escola de Música l’avaluació és continuada. Això vol dir que es valora el treball de l’alumne durant tot el curs i que els exàmens quadrimestrals són una part més de l'avaluació de l’alumne.

Cada trimestre rebreu un informe elaborat pels professors que participen en la seva formació, tot coordinat pel tutor/a. Tant aquest professor com qualsevol altre, demana entrevistes periòdiques als pares per comentar l’evolució de l’alumne i definir el pla d’estudis que convé seguir a cada moment.

Els exàmens quadrimestrals i els informes trimestrals serveixen sobretot per ensenyar als alumnes i als pares el nivell en què es troben en un moment puntual del seu aprenentatge. Són sempre referents al rendiment dels alumnes i mai un mitjà de pressió.

 

Als alumnes amb currículum reglat, en el seu informe s’inclou a més una nota numèrica.

bottom of page